Erkende interventies (38)

Filter op
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen

Multidimensionele familietherapie (MDFT)

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een ambulante systeemtherapie aangevuld met bemoeizorg. MDFT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar die probleemgedrag vertonen als het overmatig gebruik van drugs en/of alcohol, criminaliteit en spijbelen en die daarnaast vaak gedrags- of psychische stoornissen vertonen. Zij zijn meestal op meerdere leefgebieden vastgelopen of dat dreigt te gebeuren. MDFT richt zich niet alleen op de jongere zelf, maar ook op het gezin en op de bredere sociale omgeving van de jongere. Het doel van MDFT is het realiseren van een verslavingsvrije leefstijl zonder probleemgedrag, en het verminderen van het risico op (strafrechtelijke) recidive. Een MDFT-traject neemt zes maanden in beslag, met 2 tot 3 sessies per week.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens sterke aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Middelengebruik/verslaving, Multiproblematiek, Systeemaanpak

 • Uitkomstmaat:

  MDFT is beoordeeld door de Erkenningscommissie als effectief volgens sterke aanwijzingen op de uitkomstmaat 'kenmerken van cannabisverslaving' en effectief volgens eerste aanwijzingen op de uitkomstmaat 'delinquentie'. Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  mei 2016

Multisysteem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag. De interventies die binnen MST worden ingezet richten zich vooral op ouders en andere sleutelfiguren uit de omgeving van de jongere, maar meestal wordt ook gewerkt aan het vergroten van vaardigheden van de jongere zelf, het functioneren op school en de omgang met prosociale leeftijdgenoten. De behandelduur is gemiddeld 3 tot 5 maanden.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens sterke aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Multiproblematiek, Systeemaanpak

 • Uitkomstmaat:

  Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  november 2015

Betere Start

Het doel van Betere Start is recidive door gedetineerde moeders en latere gedragsproblemen bij hun kinderen te voorkomen. De moeders bevinden zich in de laatste fase van detentie en hebben een concreet perspectief om na ontslag weer primaire opvoeder te worden. Betere Start begint tijdens detentie met twaalf wekelijkse groepssessies van twee uur. Na detentie volgen nog vier individuele huisbezoeken van 1,5 uur.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens goede aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Volwassenen

 • Onderwerp:

  Opvoeding, Re-integratie, Sociale vaardigheden

 • Uitkomstmaat:

  Effectief volgens goede aanwijzingen op de uitkomstmaten ‘opvoedingsklimaat’ en ‘externaliserende gedragsproblemen bij kinderen’ (hoofddoel 2 en 3), en Goed Onderbouwd voor de uitkomstmaat ‘afname recidive/delictgedrag bij participerende moeders’ (hoofddoel 1).

  Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  mei 2016

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Agressie Regulatie op Maat voor JongVolwassenen (vanaf nu ARopMaat-JoVo) is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblematiek en bestaat uit een residentiële en ambulante versie. Het primaire doel van ARopMaat-JoVo is het verminderen van agressief gedrag en het reduceren van recidive (terugval) op gewelddadig gedrag. ARopMaat-JoVo is grotendeels een individuele behandeling die gebruik maakt van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen), waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Voor het leveren van maatwerk wordt een set van standaard en optionele modules aangeboden. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Cognitieve vaardigheden, Gedragsproblemen, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2020

Sociale vaardigheden op Maat

De Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) op Maat is voor jongeren van 15 tot 21 jaar die in een residentiële setting verblijven en kan ambulant worden voortgezet. De training sluit met maatwerk aan op de specifieke problematiek /recidiverisico van de jongere en kent drie hoofdvarianten, gericht op respectievelijk sociale vaardigheden, conflicthantering en assertiviteit. De duur van de training varieert van vijf maanden tot twee jaar.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Oplossingsvaardigheden, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  september 2019

Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent is bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 t/m 18 jaar, en beoogt een positieve gedragsverandering bij hen te realiseren. AJB biedt hen een gestructureerde vrijetijdsbesteding in de vorm van het deelnemen aan een teamsport op een lokale sportvereniging in de buurt van hun school, alwaar zij begeleid worden door specifiek daarop toegeruste trainers, om zo uiteindelijk overlastgevend en/of delinquent gedrag te voorkomen.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd, LVB

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Gedragsproblemen, Opvoeding, Sociaal netwerk, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  maart 2019