14 december 2017

verslag van de Bijeenkomst 23 november 2017

Op 23 november 2017 hebben het NJi, Movisie en het Trimbos-instituut een bijeenkomst georganiseerd voor ontwikkelaars van interventies met als thema ‘procesevaluatie’.            

Els Kok, werkzaam als projectleider Effectieve Sociale Interventies bij Movisie, beet deze middag het spits af met haar presentatie ‘Procesevaluatie: waarom en hoe?’. Zij ging onder meer in op het belang van het uitvoeren van een procesevaluatie, welke onderwerpen tijdens een procesevaluatie aan bod kunnen komen en op welke manier en op welk moment een procesevaluatie uitgevoerd kan worden. Klik hier voor haar presentatie. www.movisie.nl

De tweede presentatie werd verzorgd door Yoeri van der Lugt, directeur van Stichting Herstelling, een re-integratiebedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in de begeleiding van ernstig overlast gevende (criminele) jongeren. Allereerst vertelde hij kort iets over De Vinkebrug, een aanpak voor delictplegers zonder werk of dagbesteding, die door hun gedrag niet te handhaven zijn binnen reguliere leer- of werktrajecten of daar niet worden toegelaten. Daarna ging hij in op de procesevaluatie die de stichting naar deze aanpak heeft laten uitvoeren. Meer specifiek vertelde hij hoe zij de uitkomsten uit de procesevaluatie hebben benut om de interventie door te ontwikkelen en te verbeteren op een aantal punten. www.herstelling.nl.

Tot slot hield Wendy Buysse, senior onderzoeker op het terrein van jeugd en veiligheid bij DSP-groep, een presentatie met als titel ‘Doen ze het zoals bedoeld’. In opdracht van het WODC heeft zij een aantal procesevaluaties uitgevoerd naar gedragsinterventies voor jeugdigen, zoals Leren van Delict, So-Cool, TACt, Halt en Brains4Use. In haar verhaal kwamen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: doel van een procesevaluatie, hoe te komen tot een passend design, uit welke onderdelen een procesevaluatie bestaat en tot slot de bruikbaarheid van de uitkomsten. Zij ging uitgebreid in op knelpunten waar zij tijdens het uitvoeren van diverse procesevaluaties tegenaan was aangelopen en welke oplossingen zij hier voor had bedacht. Klik hier voor haar presentatie. www.dsp-groep.nl

Tijdens de presentaties, maar ook daarna was er tijd voor uitwisseling van ervaringen van de deelnemers en voor het stellen van vragen. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst.